گردش در مزرعه خدابخشی
کارگاه درک هنر
کارگاه پگاه قصه گو
کارگاه بازی ریاضی
کارگاه از قصه تا نمایش
کارگاه چهارشنبه ای با طعم بازی
آشنایی با مراسم کریسمس
پوستر کارگاه از پوشک گرفتن
پوستر کارگاه رفتار با کودک
کارگاه رنگ و خلاقیت
کارگاه بازی شادی رشد
کارگاه با من دوست می شی