هزارویکشب، با صدای ناهید قصه گو

ناهیدقصه گو

من ناهید شرف الدین زاده هستم

متولد ۲۵ مهرماه ۱۳۳۲ خورشیدی

مدرس و پژوهشگر ادبیات کودکان ، قصه گو ، مشاور خانواده ، فعال در موسسه پژوهشی کودکان دنیا . و اما بشنوید از چرایی قصه های ظهر جمعه

آرشیو قصه های ظهر جمعه